Jan Feb Mar Camping w/e May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec No. Xmas
Russell  ü ü   ü   ü ü   ü ü      
Rachel  ü ü   ü   ü ü   ü ü      
David  ü ü ü   ü     ü ü   ü ride + 
Caroline  ü ü ü     ü     ü ü   ü lunch 
Philip    ü ü ü ü ü ü     ü      
Verna    ü ü ü ü ü ü     ü      
Liz  ü ü   ü ü               lunch 
Ken  ü ü   ü ü                
Tim                    r+l 
Richard          ü         ü   ü  
Anne          ü         ü   ü  
Cliff  ü                       ride + 
Pauline  ü                       lunch 
Liz          ü                
Emma          ü                
Richard      ü ü ü   ü   ü       lunch 
Hilary      ü ü ü   ü   ü        
Alex            ü           ü  
Amanda            ü           ü  
Drew                        ü    
Greg                         
Total   10  20   

S indicates the ride was done on a Solo rather than tandem

T indicates a Tandem Trike

Updated 20/12/2018 by Caroline Hobbs