Jan Feb Mar Camping w/e May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec No. Xmas
Russell  ü ü   ü   ü ü   ü        
Rachel  ü ü   ü   ü ü   ü        
David  ü ü ü   ü     ü        
Caroline  ü ü ü     ü     ü        
Philip    ü ü ü ü ü ü            
Verna    ü ü ü ü ü ü            
Liz  ü ü   ü ü                
Ken  ü ü   ü ü                
Tim                     
Richard          ü                
Anne          ü                
Cliff  ü                        
Pauline  ü                        
Liz          ü                
Emma          ü                
Richard      ü ü ü   ü   ü        
Hilary      ü ü ü   ü   ü        
Alex            ü              
Amanda            ü              
Greg                         
Total   10  20   

S indicates the ride was done on a Solo rather than tandem

T indicates a Tandem Trike

Updated 10/09/2018 by Caroline Hobbs